1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len VOP) upravujú povinnosti nájomcu
obytného auta a obytného prívesu (ďalej len „karavan“) v zmysle zmluvy o prenájme
dopravného prostriedku a spolu s preberacím protokolom na odovzdanie a prebratie vozidla
tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme dopravného prostriedku (ďalej len zmluva).

2. Doba nájmu karavanu je minimálne 3 dni, v dobe od 1.6. do 30.9. minimálne 7 dní. Nájomca
karavanu, alebo ním určený vodič(i) musí mať ku dňu prebratia karavanu do nájmu vodičský
preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov, prax vo vedení vozidla minimálne
dva roky a dosiahnutý vek minimálne 24 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný
preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy, ďalej aspoň jednu faktúru,
vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón).

3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy
okrem ustanovení v bode 2.) týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace,
ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov
alebo konateľov, aj plnú moc notársky overenú. V prípade, že v zmluvnom postavení nájomcu
vystupuje podnikateľský subjekt, fyzická osoba, štatutárny orgán resp. jeho člen, konajúci
v mene podnikateľa, je povinný podpísať zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu
záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi v prípade, že tieto neuhradí samotný nájomca. Zmluva
o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4. Karavan sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase, v sídle prenajímateľa, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak. Štandardný čas na prevzatie karavanu je ráno o 9:00 prvý deň
nájmu a na odovzdanie späť prenajímateľovi do 18:00 v posledný deň prenájmu. Iné termíny je
potrebné dohodnúť vopred s prenajímateľom. Karavan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s
platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné
poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma
zmluvnými stranami. Všetky poškodenia a poruchy nevyznačené v preberacom protokole sa
považujú za vzniknuté počas užívania karavanu nájomcom a tento za ich odstránenie, resp.
náhradu škody zodpovedá.

5. Karavan sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami,
10 kg naplnená propán–butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdne odpadové nádrže na
vodu) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s
doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt /s plnou nádržou
sa auto aj vracia/ a diaľničnými známkami pre SR. Spotrebované pohonné hmoty si nájomca
hradí sám.

6. Prenajímateľ odovzdáva karavan s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o
bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie karavanu a zoznámenie sa s jeho zariadením
a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie karavanu a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca
je povinný s touto dobou rátať.

7. Nájomca sa zaväzuje karavan užívať výhradne na jeho účel. Karavan vráti včas a v stanovený
dátum v zmluve, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle
preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a
jeho súčastí, resp. iných vecí ktorých prevzatie nájomca potvrdil svojím podpisom na
odovzdávajúcom protokole. Karavan nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou
odpadovou nádobou na WC. Nájomca nie je oprávnený užívať karavan v rozpore s účelom, na
ktorý slúži a to najmä:
– na prepravu tovaru,
– na prepravu osôb alebo nákladu za odplatu,
– na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;
– v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;
– vodičom pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok;
Nájomca ďalej nie je oprávnený užívať karavan mimo krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho
priestoru a Švajčiarska ako ani žiadnou inou osobou ako: nájomcom a osobou určenou v
nájomnej zmluve ako vodič karavanu. Užívanie karavanu v rozpore s účelom, na ktorý
karavan slúži, jeho užívanie inou ako dohodnutou osobou alebo mimo dohodnutého územia sa
považuje za závažné porušenie zmluvy. V prípade užívania karavanu v zmysle predchádzajúcej
vety je prenajímateľ oprávnený fakturovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.

8. Rezervácia karavanu na daný termín /elektronicky na webovej stránke prenajímateľa,
telefonicky, príp. mailom/ platí 3 dní. Záloha na rezerváciu prenájmu karavanu vo výške 50% z
celkovej ceny je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa
(uvedený v zmluve) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Celková suma za nájom
je hradená na účet prenajímateľa na základe faktúry v splatnosti 21 dní pred začatím nájmu,
spolu so sumou 1000.‐€, ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu pre prípad poškodenia
karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ako aj na krytie nákladov zistených pri vrátení
karavanu, ktoré môžu byť účtované po odovzdaní karavanu späť prenajímateľovi ako zmluvná
pokuta a to najmä v nasledujúcich prípadoch:
– silne znečistený interiér, jeho súčasti alebo príslušenstvo karavanu /blato, živica, lepidlo,
farba…/ 200,-eur
– nevyčistená nádrž na WC 100,-eur
– nedotankovaná palivová nádrž 20,-eur (plus cena pohonných hmôt)
– nadmerne znečistený exteriér vozidla 50,-eur
– nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 30,-eur
– strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300,-eur
– neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí karavanu a iných prevzatých vecí
sú hradené v plnej výške.
Prenajímateľ je oprávnený započítať si kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám, škode,
sankciám a iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za nájomcu, resp. iným
plneniam, ktoré je povinný uhradiť nájomca. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní
karavanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať do momentu jej vyčíslenia. Nájomca sa
zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase
prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú
kauciu. Na všetky takéto platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

Bez uhradenia nájomného aj kaucie v plnej výške nebude karavan nájomcovi vydaný do nájmu.
9. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:
– do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom,
– od 45 do 30 dní ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom,
– od 14 do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom,
– od 7 dní do dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom,
– ku dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom.
Pri účtovaní storno poplatkov bude v plnej výške vrátená uhradená kaucia vo výške 1000,-eur.
Pri predčasnom vrátení karavanu zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej
časti nájmu.
10. Nájomca znáša všetky náklady súvisiace s prevádzkou karavanu, odlišné od tých, ktoré v zmysle
zmluvy a týchto VOP znáša prenajímateľ a to najmä ceny pohonných hmôt, cestných poplatkov,
pokút, náklady na opravy vzniknuté počas užívania karavanu atď.

11. Je zakázané na karavane vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, skrutkovanie, vŕtanie,
atď.
Nájomca zodpovedá za to, že v karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé,
prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu
karavanu, je nutné konzultovať vopred s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté
bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka), ktorých doklad o nákupe si nájomca odloží a
tento mu bude uhradený.

12. V čase nájmu karavanu nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych
predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu
karavanu. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných
predpisov v rámci obdobia nájmu karavanu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi spolu s
administratívnym poplatkom 10,- eur. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

13. V prípade poškodenia karavanu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom
vykonajú nájomcom následné kroky:
– privolať políciu,
– telefonicky kontaktovať asistenčné služby poisťovateľa prenajímateľa
– zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s
adresami a menami svedkov,
– vytvoriť fotodokumentáciu nehody,
– neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
– telefonicky kontaktovať prenajímateľa.

14. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7), 11), 13) je prenajímateľ oprávnený
nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich
nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14 dní od doručenia výzvy.

15. V prípade odcudzenia karavanu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu,
prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými
dokladmi od karavanu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov
nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť
prenajímateľovi.

16. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí karavanu a jeho súčasti nájomca
obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční
všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

17. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť karavan. Ďalej sa
zaväzuje neponechávať karavan nezamknutý. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú
kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej
spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie
karavanu sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti karavanu, výbavu a
zariadenie ako i osobné veci nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá nájomca. Spoluúčasť
nájomcu je 10 %, minimálne však 498,-eur (hradené z kaucie). V celom karavane nie je
dovolené fajčiť! V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude uplatnená voči
nájomcovi sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie
interiéru /tepovanie poťahov, kobercov a čalúnení, vypranie záclon a pod./.

18. Karavan je vybavený GPS systémom určenia polohy.

19. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý karavan riadne a
včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku
nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5 pracovných dní od
zistenia takejto skutočnosti.

20. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že si prečítal a porozumel ustanoveniam a
podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky
vyplývajúce pre neho z týchto VOP, pripája svoj podpis a zároveň vyhlasuje, že tieto VOP neboli
podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni. VOP budú podpísané v 2 vyhotoveniach
1x pre nájomcu, 1x pre prenajímateľa.